Biiroo Bishaan Oromiyaa

Diraalee ni qabaata; achii gadillis 3kka barbaachisaa ta'etli waajjira ni qabaata. Girmaa Amantee. ona', biyyee fi bishaan jechu- dha. Aadde Caaltuu Saanii (Hoggantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa) 9. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Masaraa Mootummaa kan Aadaa fi Seenaa Ummata Oromoo calaqqisiisu Finfinnee keessatti hin qabu. Biiroowwan harka caalu Bulchiinsa Magaalaa F/F irraa manneen kireeffatee jiraata. Biiroo Bishaan Oromiyaa is on Facebook. Biiroo Bishaan, Albuuda fi Inarjii Oromiyaa. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa 3. 3) "Naannoo" jechuun waliigala haala sochii ilma namaa fi lubbu qabeeyyii biroo, akkasumas lafa, qilleensa, bishaan, sagalee, foolii, dhandhama, dhimmoota hawaasummaa, miidhagina uumaa yookiin uumamaan osoo hin daangeeffamin namaan fooyya'e. Hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleen akka beeksisanitti, qonna Ganna baranaatin lafa heektaara miiliyoona 2 kilaastaraan misoomsuuf hojjetamaa jira. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa 6. Welcome! Log into your account. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Magaaloota Oromiyaa. qabinsa bishaan Addunyaa /IWMI/, Ministeera qonnaa (MoA), Institiyutii qorannoo qonna Itiyoophiyaa (EIAR), Institiyutii qorannoo qonna naannoolee (RARIs) Biiroo qonnaa naannoolee (BoAs) fi Ejensii misooma fi egumsa fayyaa beeyiladaa naannoolee (LDHAs) tiin hojii irra oola. Habtaamuu Ittafaa Galataa - Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa 3. Wellistoonni Oromoo Oromiyaa keessa jiran biyya alaa deemanii muuziqaa isaanii dhiyeessuun kan baratame hinturre. Seeqni ilkaanishee akka tirika dukkana keessaatti ifa. Blog keenyaan yeroo yerootti dhimmootii gurguddoo Oromiyaa ilaallatan, xiinxalaan (Gingilcha Dubbiin), Hog-Barruunii fi dhimma yeroo ammaa quba qabnu barreessinee dubbisaaf dhiyeessina. ⬆️ Ameerikaatti Kutaa bulchiinsa Minesootaa bakka bu'uun miseensota Seeneetii biyyatti kan ta'an 'Amy Klobuchar' fi 'Tina Smith' xalayaa waloo gara 'U. Fedhii namaa Fedhii namaa. ===== Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa kan ta'an Kab. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal'ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa 6. Ejensii misooma gabaa oromiyaa. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezedaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Hanqina tajaajila bishaan dhugaatiifi ciccitiinsa ibsaatiin rakkachaa jiraachuusaanii jiraattonni magaalaa Buraayyuu ibsan 4. Girmaa Amantee. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Aministii Intarnaashinaal gabaasa haaraa baaseen qorannoo waggaa tokko Oromiyaa Lixaafi Gujii Lixaatti, akkasumas godinaalee Bahaafi Jiddu-galeessa Gondar raayyaan ittisa biyyaatiin, poolisii. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa-Hooggaana Biiroo Bulchiinsaafi Itti fayyadama Lafaa Oromiyaa. 3) "Biiroo jechuun, Biiroo Qabeenya Bishaan Oromiyaa fi caasaa isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. BBC News Afaan Oromoo‘s Namoonni argan BBC’tti akka dubbatanitti har’a ganama magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee naannawa mana jireenya isaanii Addisuu Gabayaa jedhamuuti poolisoota federaalaa hidhataniin to’annaa jala oolan. Qajeelfamni kun “Biiroo Barnoota Oromiyaatti Qajeelfama Barnoota Idileen Duraa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Tartiibni qubee Afaan Oromoo kanaan dura ture hin jijjiiramne, hin jijjiiramus, hanqina barreessuufi dubbisuurratti mul’ate maqsuuf qorannoo gaggeeffameen malli baruu- barsiisuu garuu fooyya’uusaa Oogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. "Aan 00 fi Hojii Biiroo Miso- oma a een a aan, uu- aa narJ11 —r-rñäñnatni fi seeronni Moo- tummaa Feedaraalaa fi Naa- nnootiin Misooma Qabeenya Bishaan, Albuudaa fi Inarjii. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Masaraa Mootummaa kan Aadaa fi Seenaa Ummata Oromoo calaqqisiisu Finfinnee keessatti hin qabu. =====###=====##$===== Xumura waltajjichaarrattis madaallii gaggeesseen godinaaleefi dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii magaalotaa sadarkaa 1 ffaafi 2ffaan bu'aa fooyya'aa galmeessisaniif beekamtii. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Abbaan Taayitaa Misooma Qabeenya Uumamaa fi Eeg- umsa Naannoo Oromiyaa (kanaan booda "Abbaa Taay- itaa" jedhamee kan waam- amu) qaama seerummaa kan qobu Labsii kanaan hun€ deeffameera. Labsii haaraa bara 2012 pdf. 00 56 057 oss. Haa ta’uu garuu buqqatonni godinichatti argaman rakkoolee gara garaatiif qaama dhimmi ilaalutti iyyachaa turaniiru. Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. ) 83 685 409. 6 Sululoota Gudar. Hojjettootni mootummaa ilmaan Oromoo tahan qabsoon qeerroon gaggeeffamaa jiruun itti boonuu ibsachuun qabsoo qeerroon gaggeeffamaa jiru. Mana barumsaa kana ministirri ministeera barumsaa Dr. Join Facebook to connect with Bishnu Oromo and others you may know. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. Obbo Geetuu Wayyeessaa-hoogganaa biiroo aadaafi turiizmii 17. View the profiles of people named Bishnu Oromo. WaaŽjira Ol'aanaa. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Taaggesee Caafoo fi tuuti isaanii turtii isaanii haga dhuma torbee darbee ture kana keessatti Prezdenti Muuseveenii dabalatee angawoota mootummaa hedduun maree taasisaniiru. Hundeeffama 1. Uummatni akkuma yeroo kamuu hojjetate nagaan galuu fedha. Akkuma uummanni Oromoo beeku, faashistiin Tigree biyya keenya (Oromiyaa) kan qabatte meeshaa waraanatti fayyadamuu qofa otoo hin taane, loltoota Shaabiyaa, loltoota ABO fi Dh. Biiroo Haqaa Oromiyaa Oromia Justice Bureau Keywords: qajeelfama adda addaa, labsii hojjettoota mootummaa naannoo oromiyaa Sep 6, 2020. Rifeensiishee dugda irraan hanga’a. Achis waggaa shanin hojjedhe. kan dhugeeffachuu yoo barbaaddan bu’uraalee Misoomaa Sadarkaa Biyyaatti ijaaramaa jiran irratti qorannoo gaggeessaa. 00 53 323 24 710 526. Duraan biiroo teenyee karoora baafnee kana raawwadhaa jenna turre. BBC News Afaan Oromoo's Namoonni argan BBC'tti akka dubbatanitti har'a ganama magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee naannawa mana jireenya isaanii Addisuu Gabayaa jedhamuuti poolisoota federaalaa hidhataniin to'annaa jala oolan. misoomaa kan akka daandii, bilbila, ibsaa, bishaan qulqulluu, tajaajila fayyaafi kkf. BBC News Afaan Oromoo‘s Namoonni argan BBC’tti akka dubbatanitti har’a ganama magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee naannawa mana jireenya isaanii Addisuu Gabayaa jedhamuuti poolisoota federaalaa hidhataniin to’annaa jala oolan. Biqilaa Hurrisaa gama isaaniitiin akka jedhanitti, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii irratti irra deebiin hubannoo laachuun kan barbaachise akka naannoo keenyaatti rakkoo yeroo ammaa kana kenna tajaajilaa irratti manneen hojii pabliik sarvisii sadarkaan jiran keessatti mul. 5) "Galii' jechuun, galii gurgurtaa bishaan dhugaatii itti fayyadamtootaa fi maamiltoota bishaanii irraa. CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Barnootaa Iftoominni Baajata Mootummaa Mallattoo Mirkaneessa Dimookiraasii fi Bulchiinsa Gaariiti !!! —Galii keéSsða Bara Baajata 2012 Finfinnee Ramadame (Qr. Keeyyata 2. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa, Dr. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Finfinnee, Amajjii 26, 2012 (FBC) - Nageenya uummataa mirkaneessuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaa hojjetaa jiraachuu Hogganaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Balchaa ibsan. ሄኖክ ወንድሙ፣ ቃልኪዳን ታምሩ፣ የትናየት. Girmaa Amantee. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Haaluma kanaan itti gaafatamaa Biiroo Dhimma Nageenya Oromiyaa kan Ta’an Salamoon Kuchuu itti gaafatummaa isaaniirra ka’anii Obbo Bezuu Waaqbeeka, gorsaa. Labsiin kun "Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. Oromiyaa keessatti Lafa hektaara mil. Biiroo Misooma Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa, Addis Ababa, Ethiopia. Teessoo Ol'aanaa Teessoon ol'aanaa Biirichaa magaalaa Finfinnee keessa ta'ee godinaalee, aanaaleefi magaalota keessatti waajjiraalee ni qabaata; achii gadittis akka barbaachisaa ta'etti waajjira ni qabaata. fakaatan adeem- "Tajaajila bishaan dhihees- suu. Duraan biiroo teenyee karoora baafnee kana raawwadhaa jenna turre. Lixa Oromiyaa Wallaga keessatti Fulbaana 22,,20011 hanga Fulbaana 26,2011 itti lola ummata Oromoo meesha maleeyyii fixuuf karoorfamee meeshaa gurguddaa waan akka Bireenaa fi Baazuqaan qindaa`een walitti bu’iinsa Ummata Oromoo fi Gumuzi jidduutti ta`e irraan Ummata Oromoo Irraa namoota heedduun wareegamnii namootni heedduun madaa`anii. Gabaasa sa'aa 24 naannoo Oromiyaatin qorannaa laabraatoorii 1756 hojjetameen namoota 101 irratti vaayrasiin koroonaa argamuu Biiroon. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa 3. 79/1996, Lak. MAGALATA OROMIYAA መመlt åé¸Ã "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee bishaan lagaa, haroo, yookiin bishaan lafa jalaa fi kan kana fakkaatan teeknooloojii foyya'aa ta'e fayyadamuudhaan lafa misooma qonnaatiif oolchuu jechuudha. Ijaarsi Isaa bara 2015 akka xumuramu kan qabameefi yoo ta’u yeroo xumuramus lafa hektaara 4145. O irratti fudhatame kuni mormii Oromiyaa keessatti ji’a afurii oliif deemsifama ture wajjin kan walqabate akka ta’e ni beekama. Yeroo bishaan Finfinnee keessa hojjadhuu, magaalaa Finfinnees akka baru carraa guddaan argadhee. Mana yaalaas geessaaa ture. Ijaarsicha kan hojjetan FDRI Intarpiraayizii Ijaarsa Ittisaa fi Intarpiraayizii Ijaarsa Bishaan Oromiyaa Yoo ta’an Dhaabbanni Dizaayinii fi To’annoo Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa ammo hojii gorsaa kan hojjetu ta’a. Truth Shall Set You free ! Dhugaan bilisa nama baasti !. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. Biiroo Barnoota Oromiyaa 08 12 2011 - Duration: 5:30. Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Geetachoo Baalchaa, ajjeechaa kanaaf namoota biyya alaa taa’anii hiriira waamanitu itti gaafatamu jedhan. Raawwii Hojii Bara 2012 fi Karooa Hojii Bara 2013 Adaamaa. Hundeeffama 1. Duulli misooma suluulaa kun godinuma kana aanaa Abroottis guyyaa har’aa itti fufee kan gaggeeffamu yoo ta’u, guyyaa boorii godina Harargee Bahaattis itti fufee kan gaggeeffamu ta’uu ragaan waajjira Biiroo Qonnaa Oromiyaa ni muldhisa. CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Duraan biiroo teenyee karoora baafnee kana raawwadhaa jenna turre. Daawwannaa Shawaa Kaabaa. Caaseffama diriirfamee fi karoora ka'umsa hojii Tajaajila Humna Elektiriika Oromiyaa bara 2011 irratti hoggantoota Biiroo Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa, itti gaafatamtoota. Dubbiin Biiroo Barnootaa Finfinnee kunis , akkasumaan Oromoo biratti maqaa hin jirre ofitti godhuufi malee dhuguma sirna Gadaa barsiisuuf hin turre. Hayyooti qorattooti seenaa Oromoo dhimma kanarratti ijibbaata guddaa guchuurratti argamu. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee labsii kana keessatti: 1) "Naannoo" jechuun naannoo Oromiyaa ti. Bishaan qulqulu bifa samii fakkatu qaba, akkasumas waan lakkofsa 8(sadeet) fakkatuf bareedina addaa qaba. Uummanni Oromoo yeroo abaaboo kana ayyaana Qaammee, Masqalaa fi Irreecha jedheetu sadanuu bakka tokkootti birraatti ce’uu isaa haala agarsiisuun fulbaana 1 irraa egalee hanga ji’a sadaasaatti kabaja. 02/Dh-40/64 gaafa 13/03/2009 biiroo. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. your username. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezedaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Welcome! Log into your account. Ummanni misooma, nageenyaafi sirna hariiroo cimaa mirkaneessu ijaaruuf qophaa’ummaa cimaa kan qabu ta’uusaa konfaransii baatii kana keessa geggeeffamaa turerratti ibsee jiraachuus Ogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa tibbana ibsa miidiyaaleef kenneen addeessera. HUBADHAA-->Oromoo irraa tola nyaatanii Oromoo irratti tola haguun sirrii miti. Karaa biraatiin horiin isaanii kan isaan jiruu fi jireenyaaf irratti hirkatan kun immoo jireenni isaanii nyaata isaanii (marraa fi bishaan) irratti kan hundaa’u yoo ta’u, nyaanniihorittiis uumamaa fi jijjiirama haala qilleensaatiin waan murtaa’uuf, Horsiisee Bulaa haalli bonaa ykn hongee hedduu isaan yaachisa jechuudha. 18/07/2016. ragaa erga ammaa jiruun bishaan sagaraa nama qabameen karaa garagaraatin faalameen (feco-oral transmission. Dambii 147 pdf. 02/Dh-40/64 gaafa 13/03/2009 biiroo. Akka jecha I/G Biiroo Bisaan Oromiyaa, obboo Mootummaa Waaqasaatti namii Oromiyaatti bisaan dhugaatii argachuutti jiru harka 71 ya caale. Yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemuu malee, sagalee hindhageesistu. 3) "Naannoo" jechuun waliigala haala sochii ilma namaa fi lubbu qabeeyyii biroo, akkasumas lafa, qilleensa, bishaan, sagalee, foolii, dhandhama, dhimmoota hawaasummaa, miidhagina uumaa yookiin uumamaan osoo hin daangeeffamin namaan fooyya'e. Guntutnishee akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamaan kan dhaabbateedha. Konkonni funyaanishee akka waan ogeessi bobbocaa boce fakkaata. Dubbistanii dhugaa murteessuun kan keessani. 2) "Biiroo" jechuun Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 00 56 057 oss. Dhuma irrattiis gaafiiwwan uummataa kan Aadaa, Afaanii, lafaa fi rakkoo hoji dhabdummaa hiikuuf Paartiin Keenya akkaata heeraaf seera biyyattii kabajeen akka hiikamuf hojjetamaa jiruus himu ragaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul’isa. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezedaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. 00 39,244, 176. 183/2008 hojiirra oolchuuf akka tolu Qajeelfama Sirna Kenniinsa Manaafi Lafa Mana Jireenya Barsiistotaa qophaa'ee dhiyaate Manni Maree B. Koreen Giddu-galeessaa DhDUO imalasaa waggoottan 15 darbanii qorate 2. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Hojiileen Misoomaa gurguddaa, Daandii, Ibsaa, Bishaan kkf n , kana irratti hundaa’anii hojjachaa jiru. CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Gumiin dhimmoota Islaammummaa Oromiyaa ibsa kenne - Duration: 2:08. Kumsaa Walisoo irraa. Beeksisa hojii biiroo barnoota oromiyaa. Hoogganaa Biiroo Konistraakshinii Oromiyaa: Obbo Damballaash H/Mikaa’el: Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa: Addee Loomii Badhoo: Hooggantuu Biiroo Aadaafi Tuuriizimii Oromiyaa: Obbo Asaffaa Kumsaa: Hoogganaa Biiroo Bishaan, Albuudaafi Inarjii Oromiyaa: Addee Aziizaa Abdii : Hooggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa’immanii. Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Geetachoo Baalchaa, ajjeechaa kanaaf namoota biyya alaa taa’anii hiriira waamanitu itti gaafatamu jedhan. Achitti bishaan guursisaa akka turanis himeera. Biiroo Misooma Magaalaa fi Mannen Oromiyaa. Qajeelfamni kun “Biiroo Barnoota Oromiyaatti Qajeelfama Barnoota Idileen Duraa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Haroon kun tuuristootta Ispoortii bishaanii, guluufii fardaa, kaapiingii, ummamaa ilaaluttii gamadaniifi tajaajila fardaa barbadaniif bakka adda (ideal site. Sababii rakkoo nageenyaa uumameen uummanni tajaajila fayyaa dhabuun rakkachaa jiraachuu Hogganaa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gidaamittin dhaladhee guddadhe. Oromiyaatti Namoonni Dabalataa 86 Vaayrasii koroonaatin Qabaman ============ Oromiyaatti gabaasa qorannoo sa’aa 24 darbeetiin namoonni dabalataa 86 vaayrasii koroonaatin qabamuu ibsameera. OBN Hagayya 24,2012- "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessu un dhimma filannoof dhihaatu miti. Maastar Pilaani 1990-2006 hojjatamee kessattis qooda fudhadheen turee. Ijaarsicha kan hojjetan FDRI Intarpiraayizii Ijaarsa Ittisaa fi Intarpiraayizii Ijaarsa Bishaan Oromiyaa Yoo ta’an Dhaabbanni Dizaayinii fi To’annoo Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa ammo hojii gorsaa kan hojjetu ta’a. Faaksii: 0113717227 9: Obbo Asaffaa Kumsaa Afataa Biiroo Bishaan Albuudaafi Inarjii Oromiyaa Hogganaa Biiroo Bishaan Albuudaafi Inarjii Oromiyaa Lakk. Obbo Shawaangizaawu Akaalee Fiqiruu Nagaheen mana jireenyaa Lakk. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 2,727 views. bishaanii" ' 'Hojiiwwan jechuun hojiiwwan bishaan argachuuf, qulqulleessuf, kuusuuf, qooduuf, safaruuf yookiin kuusaa bishaanii to' achuufi hojiilee biraa kan- kana neen raawwachuuf sifamaniidha. Yeroo sana ijaarsa pirojektoota jallisii Fantaallee, Tibilaafi bishaan Booranaa gammoojjiiwwan Oromiyaa hunda keessatti akka hojjetamaniif “karoora maraataa” baafannee hojiitti seenne. Hanqina tajaajila bishaan dhugaatiifi ciccitiinsa ibsaatiin rakkachaa jiraachuusaanii jiraattonni magaalaa Buraayyuu ibsan 4. Kun maalifta'ee?ÿ 7. Namni tokko osoo badiin shakkameellee dhimmatti mootummaan ukkaamsee fudhatuuf hin jiru,'' jechuun Hogganaan Itti-aanaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Dheeressaa Tarrafaa kaleessa BBC'tti himaniiru. fakkeenyaaf humna Ibsaa akka itti qoodanii jiran, Hidha laga Abbaayyaa irraa kan Maddu, Zoonii dhihaa fi gidduu galaaf. 104/1997 fi Lak. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. 3) "Naannoo" jechuun waliigala haala sochii ilma namaa fi lubbu qabeeyyii biroo, akkasumas lafa, qilleensa, bishaan, sagalee, foolii, dhandhama, dhimmoota hawaasummaa, miidhagina uumaa yookiin uumamaan osoo hin daangeeffamin namaan fooyya'e. 183/2008 hojiirra oolchuuf akka tolu Qajeelfama Sirna Kenniinsa Manaafi Lafa Mana Jireenya Barsiistotaa qophaa'ee dhiyaate Manni Maree B. "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessuun dhimma filannoof dhihaatu miti" Dr. Aadde Caaltuu Saanii (Hoggantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa) 9. /Odeessa Qeerroo Adaamaa, Adoolessa 2 bara 2011/ Sochii Dargaggoota Oromoo(Qeerrootti) kan baarage mootummaan Wayyaanee guyyaa har’aa Adoolessa 2,2011 barattoota University Adaamaa kanneen baranoota waggaa sadaffaa baratan nyaata summaayaa nyaachisuu irraan kan ke’e barattooti 30 gara mana yaalaa guddaatti yeroo geeffaman barattooti kaan ammoo hanga ammaa mana yaalaa dhabuun doormii. Caffeen Oromiyaa, Wixnee Labsii Bulchiinsa Hojiiwwan Misooma Albuudaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lakkoofsa 91/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe raggaaseera. fi Itti Fayyadama Lafa Baadiyaa 30-02-2010: 0: 3: Dandetiwaan Barbachisan Biiroo Dhimma Dubartoota fi Daaimmanii Dhabbata Tursiisa Daaimman: 0: 1: Dandetiwaan Barbachisan Biiroo Konistraktionii kan Sirreffame 15-03-2010: 0: 4. Kitaaboti seenaa Oromoos barreeffamaa jiru. Facebook gives people the power to. your password. Caaseffama diriirfamee fi karoora ka'umsa hojii Tajaajila Humna Elektiriika Oromiyaa bara 2011 irratti hoggantoota Biiroo Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa, itti gaafatamtoota. Biiroo Barnoota Oromiyaa 08 12 2011 - Duration: 5:30. Magaaloota Oromiyaa. your username. Girmaa Amantee. Ummanni misooma, nageenyaafi sirna hariiroo cimaa mirkaneessu ijaaruuf qophaa’ummaa cimaa kan qabu ta’uusaa konfaransii baatii kana keessa geggeeffamaa turerratti ibsee jiraachuus Ogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa tibbana ibsa miidiyaaleef kenneen addeessera. caffee oromiyaa,Caffee,CO. fakkeenyaaf humna Ibsaa akka itti qoodanii jiran, Hidha laga Abbaayyaa irraa kan Maddu, Zoonii dhihaa fi gidduu galaaf. 2) "Biiroo" jechuun Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Tolaa Bariisoo, galmeessuun barattootaa torban lamaaf itti fufaa, haala itti barnootni eegalamurrattis mari’atamaa jira, jedhan. Kanaafuu Biiroo Barnoota Oromiyaa Rakkoo Dhukkubni kun Guyyaa Guyyaan Fidaa Jiru kanaa fi # Yaadoo Hawaasni keenya kessatti kufee jiru kana Hubachuun #manneen naannoo keenya kessatti argaman hunda yeroodhaaf akka Dhaabbatu Godhuun Naannoo keenya Akka Bararamuuf # Dirqama akka Bahuuf # Maqaa Ummata Naannoo keenyaatyin Kabajaan Gaafanna. ona', biyyee fi bishaan jechu- dha. Uummatni akkuma yeroo kamuu hojjetate nagaan galuu fedha. Aadde Loomii Badhoo Walgahii Idilee 12ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii 5ffaa kana irratti haasawaa taasisan keessaa kan fudhatame. 183/2008 hojiirra oolchuuf akka tolu Qajeelfama Sirna Kenniinsa Manaafi Lafa Mana Jireenya Barsiistotaa qophaa'ee dhiyaate Manni Maree B. WaaŽjira Ol'aanaa. Shim allis Abdiisaa ***** Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu hojii deebisanii dhaabuu Godina Shawaa Bahaa, Magaalaa Baatuufi Aanaalee naannawaa jiranii daaw'achuun kallattii kaa'e. 7 kan misoomsu ta’a jedhameera. Biiroo Bishaan Oromiyaa is on Facebook. 6 Sululoota Gudar ,Mogor fi Jamaa. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Haa ta’u malee, barattootni Mana Barumsa Qophaa’inaa Amboo tokko tokkommoo, barnootni dafee eegalamuu dhabuu fi qormaatni. “Naannoo” jechuun Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Search for: Labsii haaraa bara 2012. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. BBC News Afaan Oromoo‘s Namoonni argan BBC’tti akka dubbatanitti har’a ganama magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee naannawa mana jireenya isaanii Addisuu Gabayaa jedhamuuti poolisoota federaalaa hidhataniin to’annaa jala oolan. I fi itti gaafatamaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa akkasuma rakkina gaggeessumaa. Girmaa Amantee. Biiroo Barnoota Oromiyaa 29/07/2012- - Duration: 3:51. Kitaaboti seenaa Oromoos barreeffamaa jiru. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa 3. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. Biiroo Misooma Magaalaa fi Mannen Oromiyaa. Shimallis qaamolee hoggansaafi hawaasaa mariisisuun kallattii wayita ka'an, walqixxummaa. Ijjishee akka urjii birraa calanqisti. Fiiziksii Kutaa 7 Fi 8. Habtaamuu Ittafaa Galataa – Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa 3. 02/Dh-40/64 gaafa 13/03/2009 biiroo. walga'ii idilee 2ffaa bara hojii Iffaa , Waggaa lammaffaa Onkoloolessa 25 bara 2009 gaggeesseen raggaasiisuun akka hojiirra oolu Xalayaa Lakk. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. Kunis kan ta’eefi wellistooni Oromoo yeroo baay’ee sirboota qabsoo waan sirbaniif akka isaan gara biyya alaa hindeemne gama mootummaatiin dhiibbaan cimaa irratti godhamaa ture. Qajeelfamni kun “Biiroo Barnoota Oromiyaatti Qajeelfama Barnoota Idileen Duraa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Itti waamamummaan Abb- aa Taayitichaa Koree Hojii Raawwachiftuu tiifta'a. Waldaa hojii gamtaa. Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. Maanu’alii Adeemsa Waldaa Itti fayadamtoota Bishaan Jallisii Skimii Waldaa Itti Fayadamtoota Bishaanii Skimii Jallisii Xiqqaa irratti Hundeessuu, Galmeessuu fi Dandeetii Cimsuu (Afan Oromo) & Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. Bishaan gahaa ummata keenyaan gahuuf bulchiinsi iskiimotaa cimaa ta'e qabaachuun dhimma murteessaa akka ta'e himaniiru Hoogganaan Biiroo Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa Doktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa marii turtii lamaaf taasisame kana ilaalchisuun ciminootaafi hanqinoota raawwii hojii bara 2012 keessatti mul’ataan adda. 00 29 045 610. Haa ta’uu garuu buqqatonni godinichatti argaman rakkoolee gara garaatiif qaama dhimmi ilaalutti iyyachaa turaniiru. Biiroowwan harka caalu Bulchiinsa Magaalaa F/F irraa manneen kireeffatee jiraata. Korma Gooba tahaa, kan Gaafa matarraa tahaa ! biyyeefi bishaan walumaagala Uumama hundaaf iddoo. 18/07/2016. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa 4. Hojii tekniikii Kitaaba Gootota Misoomaa dhiyeenya kana eebbifamee abbummaan kan jalqabe ana. 7/1988 keewwatni 13 haq- amee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: 13. 19,2015 Garee jila hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Itti gaafatamaa biiroo bishaanii, albuudaafi inarjii Obboo Mootummaa Maqaasaan hoogamu biyya Netherland dawwiifi dhufan keesaa, hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu, Obboo Ibsaa Darasuu mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan biyya dhaqanitti hafaneeran. ===== Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa kan ta'an Kab. Biiroo Barnoota Oromiyaa 29/07/2012- - Duration: 3:51. Namni tokko osoo badiin shakkameellee dhimmatti mootummaan ukkaamsee fudhatuuf hin jiru,'' jechuun Hogganaan Itti-aanaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Dheeressaa Tarrafaa kaleessa BBC'tti himaniiru. Tarii wanti inni manaa fudhatee bobba’u yoo guddate bishaan xiqqoo kobolaatti naqatu qofa. Aangoo fi hojiin Biiroo Miso- oma Qabeenya Bishaan, Albuu- daa fi Inarjii kan ibsu Labsiin lakk. Himannaa gama mootummaatiin dhiyaatu kana irratti namoonni mormii Oromiyaatti ka'e kana hordofan maal jedhu?. Ejensii misooma gabaa oromiyaa. Karaa biraatiin horiin isaanii kan isaan jiruu fi jireenyaaf irratti hirkatan kun immoo jireenni isaanii nyaata isaanii (marraa fi bishaan) irratti kan hundaa’u yoo ta’u, nyaanniihorittiis uumamaa fi jijjiirama haala qilleensaatiin waan murtaa’uuf, Horsiisee Bulaa haalli bonaa ykn hongee hedduu isaan yaachisa jechuudha. Caaseffama diriirfamee fi karoora ka'umsa hojii Tajaajila Humna Elektiriika Oromiyaa bara 2011 irratti hoggantoota Biiroo Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa, itti gaafatamtoota. ragaa erga ammaa jiruun bishaan sagaraa nama qabameen karaa garagaraatin faalameen (feco-oral transmission. Itti waamamummaan Abb- aa Taayitichaa Koree Hojii Raawwachiftuu tiifta'a. 1 irraa kan dhugoomudha. Akkasumas obbo Zalaalam Jamaanah miseensa koree jiddu galeessaafi miseensa mana maree A. Facebook gives people the power to. Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Inarajii ta’ee, kontiraktaroonni, gorsitoonni fi qamooleen dhiyeessi bishaan dhugaatii irratti hojjatan hundi hojii ijaarsa pirojektii bishaan dhugatiitiif xiyyeeffannaa kennuu fi qindoominaan hojjachuu qabu sababni isaa kan fuula duraa isaanitii bishaan eeg gatu ummata waan ta’eef, hojii misoomaa kamiyyuu. Achis waggaa shanin hojjedhe. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa. qabinsa bishaan Addunyaa /IWMI/, Ministeera qonnaa (MoA), Institiyutii qorannoo qonna Itiyoophiyaa (EIAR), Institiyutii qorannoo qonna naannoolee (RARIs) Biiroo qonnaa naannoolee (BoAs) fi Ejensii misooma fi egumsa fayyaa beeyiladaa naannoolee (LDHAs) tiin hojii irra oola. WaaŽjira Ol'aanaa. Biiroo Misooma Magaalaa fi Mannen Oromiyaa. Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoor a hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 irratti guyyoota lamaaf Adaamaatti mari'achaa ture xumure. Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Lakk. 79/1996, Lak. 7/1988 keewwatni 13 haq- amee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: 13. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. walga'ii idilee 2ffaa bara hojii Iffaa , Waggaa lammaffaa Onkoloolessa 25 bara 2009 gaggeesseen raggaasiisuun akka hojiirra oolu Xalayaa Lakk. OBN Hagayya 24,2012- "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessu un dhimma filannoof dhihaatu miti. Caffeetti bakka bu’aa mootummaa kan ta’an obbo Fiqaaduu Tasammaa muudama miseensota kaabinee Caffeef dhiyeessaniiru. "Aan 00 fi Hojii Biiroo Miso- oma a een a aan, uu- aa narJ11 —r-rñäñnatni fi seeronni Moo- tummaa Feedaraalaa fi Naa- nnootiin Misooma Qabeenya Bishaan, Albuudaa fi Inarjii. OBN Hagayya 07,2012- Waliigaltee misoomaa Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. 5) "Galii' jechuun, galii gurgurtaa bishaan dhugaatii itti fayyadamtootaa fi maamiltoota bishaanii irraa. Aadde Loomii Badhoo Walgahii Idilee 12ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii 5ffaa kana irratti haasawaa taasisan keessaa kan fudhatame. Biiron Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa akka beeksisetti, waajjirichi hundeeffamuun damichaan komii fi rakkoo bulchiinsa gaarii ummata biraa ka'aa ture ni fura. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa. Dhiyeenya kanas bokkaan yeroo dheeraaf waan hin roobiniif jiraattonni biyyattii kuma 300 ol rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamanii jirani. Hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleen akka beeksisanitti, qonna Ganna baranaatin lafa heektaara miiliyoona 2 kilaastaraan misoomsuuf hojjetamaa jira. Bishaan gahaa ummata keenyaan gahuuf bulchiinsi iskiimotaa cimaa ta'e qabaachuun dhimma murteessaa akka ta'e himaniiru Hoogganaan Biiroo Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa Doktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa marii turtii lamaaf taasisame kana ilaalchisuun ciminootaafi hanqinoota raawwii hojii bara 2012 keessatti mul’ataan adda. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. 1 irraa kan dhugoomudha. Waajjira Nageenyaa magaalichaa fi Komaand Poostii Oromiyaa Lixaa, dhimma kana irratti dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Karaa biraatiin horiin isaanii kan isaan jiruu fi jireenyaaf irratti hirkatan kun immoo jireenni isaanii nyaata isaanii (marraa fi bishaan) irratti kan hundaa’u yoo ta’u, nyaanniihorittiis uumamaa fi jijjiirama haala qilleensaatiin waan murtaa’uuf, Horsiisee Bulaa haalli bonaa ykn hongee hedduu isaan yaachisa jechuudha. Hojii tekniikii Kitaaba Gootota Misoomaa dhiyeenya kana eebbifamee abbummaan kan jalqabe ana. Achis waggaa shanin hojjedhe. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 2,727 views. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Bara 2010 Finfinnee. Caasaa wajjira eegumsa fayyaa oromiyaa pdf. Itti gaafatamaan Kominikeeshinii Biiroo Haqaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda’a har’a ganama hidhamuun dhagahame. Aadde Caaltuu Saanii (Hoggantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa) 9. Yaa'ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun. Qonnaan bulaan asiin “xaa’oon hinjiru, kun hinjiru” jechuun sitti iyya. 90 ta`uun bara dhufu hojjatamuuf dhakaan bu`uraa Pirezidaantii itti Aanaa fi hoogganaa Biiroo sivil sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Obbo Isheetuu Dasee dhaan kaa`amee jira. Shimallis qaamolee hoggansaafi hawaasaa mariisisuun kallattii wayita ka'an, walqixxummaa. Hiika Jechootaa Qajeelfama kana keessatti jechoota dhiyaataniif hiikni addaa yoo kennameefiin ala, 1. Hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleen akka beeksisanitti, qonna Ganna baranaatin lafa heektaara miiliyoona 2 kilaastaraan misoomsuuf hojjetamaa jira. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Raawwii Hojii Bara 2012 fi Karooa Hojii Bara 2013 Adaamaa. 3) "Biiroo jechuun, Biiroo Qabeenya Bishaan Oromiyaa fi caasaa isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Yoo gogiin kun dheerate horiis ta’ee dhala namaa balaa. Yeroo bishaan Finfinnee keessa hojjadhuu, magaalaa Finfinnees akka baru carraa guddaan argadhee. Teessoo Ol'aanaa Tcessoon ol'aanaa l3iirichJa magaalaa finfinnec kcessa t3'ee godinaalee, 3anaaleefi 1ll3g331ota kcessatti \'':la. 79/1996, Lak. Akkuma dura karoorfame qonnaan bultoonni Oromoo kumaatamaan lafarraa buqqa'uuf deemu jechuudha. Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu. Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa 4. Biiroowwan harka caalu Bulchiinsa Magaalaa F/F irraa manneen kireeffatee jiraata. 00 43 525 426. Dubbistanii dhugaa murteessuun kan keessani. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. your username. Itti aanaan Hoogganaa Biiroo Nageenyaa Naannoo Oromiyaa gama isaaniin "Namootni bilisa tahan akka gadhiifaman godhamaa jira, warri yakka raawwatan ammo akka seeratti dhiyaatan godhama" jedhan. Mana barumsaa kana ministirri ministeera barumsaa Dr. isaa 886490/98 ta’e Magaalaa Roobee Ganda Odaa Roobee keessatti maqaa kootiin galmaa’ee naaf kenname waan na jalaa badeef qabiyyee kiyya akka itti fayyadamuuf akka fala naaf gootan jedhanii waan iyyataniif, qaamni ragaa iddoo fi manaa kana arge, ykn sababa adda addaatiin. Dambii 147 pdf. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 2,727 views. Gabaasa sa'aa 24 naannoo Oromiyaatin qorannaa laabraatoorii 1756 hojjetameen namoota 101 irratti vaayrasiin koroonaa argamuu Biiroon. Maanu’alii Adeemsa Waldaa Itti fayadamtoota Bishaan Jallisii Skimii Waldaa Itti Fayadamtoota Bishaanii Skimii Jallisii Xiqqaa irratti Hundeessuu, Galmeessuu fi Dandeetii Cimsuu (Afan Oromo) & Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa. Oromiyaatti namoonni dabalataa 101 vaayrasii koroonaatin qabaman. Duraan biiroo teenyee karoora baafnee kana raawwadhaa jenna turre. OBN Hagayya 24,2012- "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessu un dhimma filannoof dhihaatu miti. kan dhugeeffachuu yoo barbaaddan bu’uraalee Misoomaa Sadarkaa Biyyaatti ijaaramaa jiran irratti qorannoo gaggeessaa. 3) "Naannoo" jechuun waliigala haala sochii ilma namaa fi lubbu qabeeyyii biroo, akkasumas lafa, qilleensa, bishaan, sagalee, foolii, dhandhama, dhimmoota hawaasummaa, miidhagina uumaa yookiin uumamaan osoo hin daangeeffamin namaan fooyya'e. 90 ta`uun bara dhufu hojjatamuuf dhakaan bu`uraa Pirezidaantii itti Aanaa fi hoogganaa Biiroo sivil sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Obbo Isheetuu Dasee dhaan kaa`amee jira. Tarii wanti inni manaa fudhatee bobba’u yoo guddate bishaan xiqqoo kobolaatti naqatu qofa. pdf), Text File (. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Dhuma irrattiis gaafiiwwan uummataa kan Aadaa, Afaanii, lafaa fi rakkoo hoji dhabdummaa hiikuuf Paartiin Keenya akkaata heeraaf seera biyyattii kabajeen akka hiikamuf hojjetamaa jiruus himu ragaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul’isa. Maanu’alii Adeemsa Waldaa Itti fayadamtoota Bishaan Jallisii Skimii Waldaa Itti Fayadamtoota Bishaanii Skimii Jallisii Xiqqaa irratti Hundeessuu, Galmeessuu fi Dandeetii Cimsuu (Afan Oromo) & Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa. Akkuma uummanni Oromoo beeku, faashistiin Tigree biyya keenya (Oromiyaa) kan qabatte meeshaa waraanatti fayyadamuu qofa otoo hin taane, loltoota Shaabiyaa, loltoota ABO fi Dh. Kanaafuu Biiroo Barnoota Oromiyaa Rakkoo Dhukkubni kun Guyyaa Guyyaan Fidaa Jiru kanaa fi # Yaadoo Hawaasni keenya kessatti kufee jiru kana Hubachuun #manneen naannoo keenya kessatti argaman hunda yeroodhaaf akka Dhaabbatu Godhuun Naannoo keenya Akka Bararamuuf # Dirqama akka Bahuuf # Maqaa Ummata Naannoo keenyaatyin Kabajaan Gaafanna. Obbo Siisaay Gammachuu Daayirektera Ejensii Misooma fi Babal’ina Industurii Oromiyaa). Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. ===== Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa kan ta'an Kab. Caffeetti bakka bu’aa mootummaa kan ta’an obbo Fiqaaduu Tasammaa muudama miseensota kaabinee Caffeef dhiyeessaniiru. Labsiin kun "Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Hawattummaa Ayyaana Irreechaa baranaa guddisuuf hojjetamaa jira 3. 4) "Bishaan Dhugaatii" jechuun, bishaan dhugaatii sadarkaan qulqullina isaa eegamee fi mirkanaa'ejechuudha. OBN Hagayya 05, 2012 - Torban tokko gidduutti Hidha Haaromsa guddich … a Itiyoophiyaaf doolarri Ameerikaa kumni kudhan walitti qabame. 3) "Biiroo jechuun, Biiroo Qabeenya Bishaan Oromiyaa fi caasaa isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Hojjettootni mootummaa Waajjira Bishaan Oromiyaa fi Qorannoo qonnaa Oromiyaa daldaltoota dabalachuun Qeerroo waliin walitti dhufuun Hagayya 24/2012 marii baldhaa taasisuun ibsa ejjennoo lafa kaa’atanii jiran. Godinaalee Oromiyaa 20, bulchiinsa magaalotaa 19 fi KBB 12 akka armaan gadiitti ramaddii fi qabxiin kennameefii jira. MAGALATA OROMIYAA መመlt åé¸Ã "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee bishaan lagaa, haroo, yookiin bishaan lafa jalaa fi kan kana fakkaatan teeknooloojii foyya'aa ta'e fayyadamuudhaan lafa misooma qonnaatiif oolchuu jechuudha. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Hogganaa Eegumsa Fayyaa Oromiyaa: Lakk. isaa 886490/98 ta’e Magaalaa Roobee Ganda Odaa Roobee keessatti maqaa kootiin galmaa’ee naaf kenname waan na jalaa badeef qabiyyee kiyya akka itti fayyadamuuf akka fala naaf gootan jedhanii waan iyyataniif, qaamni ragaa iddoo fi manaa kana arge, ykn sababa adda addaatiin. Mana barumsaa kana keessatti sagantaan biqiltuu dhaabuus haaluma wal-fakkaatuun raawwatee jira. Aaddee Biiftuu Guutamaa Hawaas nageyaan gara Oromiyaatti deebitee jirti Sadaasa 25, 2018 Sagantaa Simannaa Adde Biiftuu Guutamaa Hawaas (Jamaal Roobalee) fi yaadannoo seenaa gooticha kana irratti taasifame kana irratti hiriyaan isaanii manguddoo hundeessaa Waldaa Maccaafii Tuulamaa duraanii Obbo Jayiluu Abubakar…. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Qabxiin Ministirii koo olaanaa waan tureef carraa barnootaa mana bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa argachuun gara Adaamaatti dhufeen kutaa mana barnootaa bultii kanatti xumure. Caffeetti bakka bu’aa mootummaa kan ta’an obbo Fiqaaduu Tasammaa muudama miseensota kaabinee Caffeef dhiyeessaniiru. Join Facebook to connect with Biiroo Bishaan Oromiyaa and others you may know. Haa ta’uu garuu buqqatonni godinichatti argaman rakkoolee gara garaatiif qaama dhimmi ilaalutti iyyachaa turaniiru. Girmaa Amantee. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Obbo Siisaay Gammachuu Daayirektera Ejensii Misooma fi Babal’ina Industurii Oromiyaa). Guntutnishee akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamaan kan dhaabbateedha. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal'ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa 6. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa kahuun isaanii wanti ibsame hin turre. Shimallis qaamolee hoggansaafi hawaasaa mariisisuun kallattii wayita ka'an, walqixxummaa. Darajjee Dhugumaa har'aa ibsa gaazeexeessitootaaf keennan. Aministii Intarnaashinaal gabaasa haaraa baaseen qorannoo waggaa tokko Oromiyaa Lixaafi Gujii Lixaatti, akkasumas godinaalee Bahaafi Jiddu-galeessa Gondar raayyaan ittisa biyyaatiin, poolisii. Korma Gooba tahaa, kan Gaafa matarraa tahaa ! biyyeefi bishaan walumaagala Uumama hundaaf iddoo. OBN Hagayya 07,2012- Waliigaltee misoomaa Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Kumsaa Walisoo irraa. ) 83 685 409. Laga abbayyaa. Qajeelfamni kun “Biiroo Barnoota Oromiyaatti Qajeelfama Barnoota Idileen Duraa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa. Dhuma irrattiis gaafiiwwan uummataa kan Aadaa, Afaanii, lafaa fi rakkoo hoji dhabdummaa hiikuuf Paartiin Keenya akkaata heeraaf seera biyyattii kabajeen akka hiikamuf hojjetamaa jiruus himu ragaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul’isa. Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoor a hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 irratti guyyoota lamaaf Adaamaatti mari'achaa ture xumure. WaaŽjira Ol'aanaa. Ijjishee akka urjii birraa calanqisti. 18/07/2016. Hojiileen Misoomaa gurguddaa, Daandii, Ibsaa, Bishaan kkf n , kana irratti hundaa’anii hojjachaa jiru. Dambii 147 pdf Dambii 147 pdf. kana yoo jennu. walga'ii idilee 2ffaa bara hojii Iffaa , Waggaa lammaffaa Onkoloolessa 25 bara 2009 gaggeesseen raggaasiisuun akka hojiirra oolu Xalayaa Lakk. Haaluma kanaan itti gaafatamaa Biiroo Dhimma Nageenya Oromiyaa kan Ta’an Salamoon Kuchuu itti gaafatummaa isaaniirra ka’anii Obbo Bezuu Waaqbeeka, gorsaa. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Aalll!oofi I-Ioili Riirichaa. OBN Hagayya 07,2012- Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. Obbo Shawaangizaawu Akaalee Fiqiruu Nagaheen mana jireenyaa Lakk. O irratti fudhatame kuni mormii Oromiyaa keessatti ji’a afurii oliif deemsifama ture wajjin kan walqabate akka ta’e ni beekama. Obbo Eelamaa Qaammee-hoogganaa biiroo maallaqaafi misooma diinagdee 16. OBN Hagayya 24,2012- "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessu un dhimma filannoof dhihaatu miti. Dooktar Mangistuu Baqqalaa Hurrisaa- Hooggana Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Hogganaan Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee marii omishaafi omishtummaa qonnaa guddisuu irratti xiyyeeffate Wiixataafi Kibxata darbe Magaalaa Adaamaatti geggeeffamerratti akka jedhanitti, qonnaan bulaan maasaa walitti aanu qabu kilaasteraan omishaa jiraachuusaatiin omishaafi omishtummaa qonnaa naannichaarratti. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Dabalataniis wixinee labsii tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe irratti mari'atee raggaasiseera. OROMIYAAN KAN KABAJAMTU YOO DAANGAAN ISII KABAJAME QOFA ! Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Qajeelfamni kun “Biiroo Barnoota Oromiyaatti Qajeelfama Barnoota Idileen Duraa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Himannaa gama mootummaatiin dhiyaatu kana irratti namoonni mormii Oromiyaatti ka'e kana hordofan maal jedhu?. Biiron Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa akka beeksisetti, waajjirichi hundeeffamuun damichaan komii fi rakkoo bulchiinsa gaarii ummata biraa ka'aa ture ni fura. Magaalaa Duukamitti Piroojektoota bara kana hojjatamuun eebbifaman cinaatti Guddina Magaalichaa fooyyessuuf daandiin Aspaaltii KM 3 ta`u Qarshii Mil. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezedaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Gabaasa sa'aa 24 naannoo Oromiyaatin qorannaa laabraatoorii 1756 hojjetameen namoota 101 irratti vaayrasiin koroonaa argamuu Biiroon. Blog keenyaan yeroo yerootti dhimmootii gurguddoo Oromiyaa ilaallatan, xiinxalaan (Gingilcha Dubbiin), Hog-Barruunii fi dhimma yeroo ammaa quba qabnu barreessinee dubbisaaf dhiyeessina. 90 ta`uun bara dhufu hojjatamuuf dhakaan bu`uraa Pirezidaantii itti Aanaa fi hoogganaa Biiroo sivil sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Obbo Isheetuu Dasee dhaan kaa`amee jira. Itti gaafatamaan Kominikeeshinii Biiroo Haqaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda’a har’a ganama hidhamuun dhagahame. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa kahuun isaanii wanti ibsame hin turre. Kanaafuu Biiroo Barnoota Oromiyaa Rakkoo Dhukkubni kun Guyyaa Guyyaan Fidaa Jiru kanaa fi # Yaadoo Hawaasni keenya kessatti kufee jiru kana Hubachuun #manneen naannoo keenya kessatti argaman hunda yeroodhaaf akka Dhaabbatu Godhuun Naannoo keenya Akka Bararamuuf # Dirqama akka Bahuuf # Maqaa Ummata Naannoo keenyaatyin Kabajaan Gaafanna. Girmaa Amantee. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Obbo Margaa Fayyisaa-hoogganaa Biiroo Barnootaa 18. Mana yaalaas geessaaa ture. your password. Ummanni misooma, nageenyaafi sirna hariiroo cimaa mirkaneessu ijaaruuf qophaa’ummaa cimaa kan qabu ta’uusaa konfaransii baatii kana keessa geggeeffamaa turerratti ibsee jiraachuus Ogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa tibbana ibsa miidiyaaleef kenneen addeessera. OBN Hagayya 24,2012- "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessu un dhimma filannoof dhihaatu miti. "Aan 00 fi Hojii Biiroo Miso- oma a een a aan, uu- aa narJ11 —r-rñäñnatni fi seeronni Moo- tummaa Feedaraalaa fi Naa- nnootiin Misooma Qabeenya Bishaan, Albuudaa fi Inarjii. Tolaa Bariisoo, galmeessuun barattootaa torban lamaaf itti fufaa, haala itti barnootni eegalamurrattis mari’atamaa jira, jedhan. 2) "Biiroo" jechuun Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Yoo waareen ho’u, gaala isaa lafa baalli jirutti geesseetu gara hojii isaa, tarii kan irribaa yoo ka’ellee yaaddatutti fuulleffata. Biiroodhaaf bakka hoolaan itti gurguramu nuu kennan. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee labsii kana keessatti: 1) "Naannoo" jechuun naannoo Oromiyaa ti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gidaamittin dhaladhee guddadhe. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. “Ejinna“ jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. Waaj: 0113728195. Hawattummaa Ayyaana Irreechaa baranaa guddisuuf hojjetamaa jira 3. OBN Hagayya 07,2012- Waliigaltee misoomaa Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. Join Facebook to connect with Biiroo Bishaan Oromiyaa and others you may know. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa kahuun isaanii wanti ibsame hin turre. 79/1996, Lak. Sirna Gadaa barsiifna jedhanii ummata Oromoo xiqqo erga gowwoomsanii booda , waan Nafxanyaan jettu dhaggeeffatanii achumaan cilee bishaan buute taasisuuf ture. Qajeelfama 11 2011. Koreen Giddu-galeessaa DhDUO imalasaa waggoottan 15 darbanii qorate 2. Haaluma kanaan Biiroo kun feedhii Inarjii ummataa guutuuf Qorannoo fi Qo'annoo adda addaa teekinooloojii inarjii irratti gaggeesuu,kan biyya alaa fi biyya keessa jiran irratti haala Uummatni naannoo. Biiroo keessa teenyee hojjennullee hinqabnu. 5) "Galii' jechuun, galii gurgurtaa bishaan dhugaatii itti fayyadamtootaa fi maamiltoota bishaanii irraa. I fi itti gaafatamaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa akkasuma rakkina gaggeessumaa. Ejensii misooma gabaa oromiyaa Ejensii misooma gabaa oromiyaa. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Join Facebook to connect with Biiroo Bishaan Oromiyaa and others you may know. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 2,727 views. Biiroo Bishaan Oromiyaa is on Facebook. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Girmaa Amantee. 2) "Biiroo" jechuun Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoor a hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 irratti guyyoota lamaaf Adaamaatti mari'achaa ture xumure. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa. bishaanii" ' 'Hojiiwwan jechuun hojiiwwan bishaan argachuuf, qulqulleessuf, kuusuuf, qooduuf, safaruuf yookiin kuusaa bishaanii to' achuufi hojiilee biraa kan- kana neen raawwachuuf sifamaniidha. Sirna Gadaa barsiifna jedhanii ummata Oromoo xiqqo erga gowwoomsanii booda , waan Nafxanyaan jettu dhaggeeffatanii achumaan cilee bishaan buute taasisuuf ture. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Gabaasaan Oromedia Finfinnee irraa akka gabaasetti hidhattooti Tigiraay Waxabajjii 9 bara 2016 sadarkaa itti aanaa pireezdaantiin itti gaafatamaa Biiroo Qonna Oromiyaa ta’uun tajaajilaa kan ture obbo Zalaalam Jamaanaa qabata malaammaltummaan to’annoo jala oolcheera. OBN Hagayya 07,2012- Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. fakaatan adeem- "Tajaajila bishaan dhihees- suu. Beeksisa hojii biiroo barnoota oromiyaa. =====###=====##$===== Xumura waltajjichaarrattis madaallii gaggeesseen godinaaleefi dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii magaalotaa sadarkaa 1 ffaafi 2ffaan bu'aa fooyya'aa galmeessisaniif beekamtii. Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Inarajii ta'ee, kontiraktaroonni, gorsitoonni fi qamooleen dhiyeessi bishaan dhugaatii irratti hojjatan hundi hojii ijaarsa pirojektii bishaan dhugatiitiif xiyyeeffannaa kennuu fi qindoominaan hojjachuu qabu sababni isaa kan fuula duraa isaanitii bishaan eeg gatu ummata waan ta'eef, hojii misoomaa kamiyyuu. Biiroo Haqaa Oromiyaa Oromia Justice Bureau Keywords: qajeelfama adda addaa, labsii hojjettoota mootummaa naannoo oromiyaa Sep 6, 2020. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Hoogganaa Biiroo Konistraakshinii Oromiyaa: Obbo Damballaash H/Mikaa’el: Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa: Addee Loomii Badhoo: Hooggantuu Biiroo Aadaafi Tuuriizimii Oromiyaa: Obbo Asaffaa Kumsaa: Hoogganaa Biiroo Bishaan, Albuudaafi Inarjii Oromiyaa: Addee Aziizaa Abdii : Hooggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa’immanii. Itti Aanaa Itti Gaafatamaa Biiroo Bulchiinsaaf Nageenyaa Naannoo Oromiyaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu, amma dura ifatti aangoo kanarraa. Herrega kutaa 8 Herrega kutaa 8. Obbo Geetachoon ibsa guyyaa har'aa m. Biqilaa Hurrisaa gama isaaniitiin akka jedhanitti, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii irratti irra deebiin hubannoo laachuun kan barbaachise akka naannoo keenyaatti rakkoo yeroo ammaa kana kenna tajaajilaa irratti manneen hojii pabliik sarvisii sadarkaan jiran keessatti mul. Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa 4. Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Lakk. 19,2015 Garee jila hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Itti gaafatamaa biiroo bishaanii, albuudaafi inarjii Obboo Mootummaa Maqaasaan hoogamu biyya Netherland dawwiifi dhufan keesaa, hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu, Obboo Ibsaa Darasuu mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan biyya dhaqanitti hafaneeran. Lammiileen buqqa’an kunneen Oromiyaa bakkoota gara garaatti qubataniiru. OBN Hagayya 24,2012- "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessu un dhimma filannoof dhihaatu miti. Biiroo Lafaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa kana booda "Biiroo" jedhamee kan waamamu Labsii kanaan hundeeffameera. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Bishaan qulqulu bifa samii fakkatu qaba, akkasumas waan lakkofsa 8(sadeet) fakkatuf bareedina addaa qaba. Guntutnishee akka tulluuwwan Oromiyaa keessaa uumamaan kan dhaabbateedha. Taaggesee Caafoo fi tuuti isaanii turtii isaanii haga dhuma torbee darbee ture kana keessatti Prezdenti Muuseveenii dabalatee angawoota mootummaa hedduun maree taasisaniiru. "Aan 00 fi Hojii Biiroo Miso- oma a een a aan, uu- aa narJ11 —r-rñäñnatni fi seeronni Moo- tummaa Feedaraalaa fi Naa- nnootiin Misooma Qabeenya Bishaan, Albuudaa fi Inarjii. O waggaa 27 f f a a Bitootessa 17 bara kana kabajamu ilaalchisee ibsa tibbana kennaniin ayyaana kana yemmuu kabjinu haaromsa gadifageenyaa geggeessine bu’uura godhachuudhaan gaaffiiwwaniifi komiiwwan keessumattuu bulchiisa gaariifi wal qixa fayyadamummaa dinagdee ilaalchisanii ummata. Kobolaa bishaan ittifudhatee bobba’e keessaa bishaan gadi xuruursee gaala haawwicha mirgisaa filatee elma. WaaŽjira Ol'aanaa. # Biiroo bishaan Oromiyaa kan magaalaa Mooyyalee akka Biiroo bulchiinsaafi buufata Poolisii Soomaliitti adda hirattu karoorfachuu isii icciitiin gola Layee taraafi bullaadii baate ni ifoomsiti. 7 kan misoomsu ta’a jedhameera. Ummanni misooma, nageenyaafi sirna hariiroo cimaa mirkaneessu ijaaruuf qophaa’ummaa cimaa kan qabu ta’uusaa konfaransii baatii kana keessa geggeeffamaa turerratti ibsee jiraachuus Ogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa tibbana ibsa miidiyaaleef kenneen addeessera. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. Magaalaa Duukamitti Piroojektoota bara kana hojjatamuun eebbifaman cinaatti Guddina Magaalichaa fooyyessuuf daandiin Aspaaltii KM 3 ta`u Qarshii Mil. Aangoo fi hojiin Biiroo Miso- oma Qabeenya Bishaan, Albuu- daa fi Inarjii kan ibsu Labsiin lakk. Biiroo Misooma Magaalaa fi Mannen Oromiyaa. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,678 views. Mana yaalaas geessaaa ture. 07/05/2020. Itti gaafatamaan Waajjira Jiddugaleessaa dhaabbatichaa Obbo Bakar Shaalee kabaja ayyaana hundeeffama Dh. Waajjiraaleen Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa kitaabota kunneen tuulanii kaa’an malee gurguranii ummata bira akka gahu hingoone. “Naannoo” jechuun Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Lammiileen buqqa’an kunneen Oromiyaa bakkoota gara garaatti qubataniiru. "Aan 00 fi Hojii Biiroo Miso- oma a een a aan, uu- aa narJ11 —r-rñäñnatni fi seeronni Moo- tummaa Feedaraalaa fi Naa- nnootiin Misooma Qabeenya Bishaan, Albuudaa fi Inarjii. Biiroo keessa teenyee hojjennullee hinqabnu. Bishaan gahaa ummata keenyaan gahuuf bulchiinsi iskiimotaa cimaa ta'e qabaachuun dhimma murteessaa akka ta'e himaniiru Hoogganaan Biiroo Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa Doktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa marii turtii lamaaf taasisame kana ilaalchisuun ciminootaafi hanqinoota raawwii hojii bara 2012 keessatti mul’ataan adda. Caaseffama diriirfamee fi karoora ka'umsa hojii Tajaajila Humna Elektiriika Oromiyaa bara 2011 irratti hoggantoota Biiroo Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa, itti gaafatamtoota. Oromiyaa Lakk. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa 3. Achis waggaa shanin hojjedhe. Truth Shall Set You free ! Dhugaan bilisa nama baasti !. Fedhii Wal Qunnamtii Saalaa Left out for extended periods of time, bacteria on salsa multiplies at alarming rates. Haaluma kanaan:. Waaj: 0113718713. Facebook gives people the power to. Gefällt 42. Hundeeffama 1. 104/1997 fi Lak. Yaa'ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun. 18/07/2016. Uummanni Oromoo yeroo abaaboo kana ayyaana Qaammee, Masqalaa fi Irreecha jedheetu sadanuu bakka tokkootti birraatti ce’uu isaa haala agarsiisuun fulbaana 1 irraa egalee hanga ji’a sadaasaatti kabaja. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa 6. your username. Barnoota koo sadarkaa tokkoffaa mana baruumsaa Abdii Boruuttin baradhe. Yaa’ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa’e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun. OBN Hagayya 07,2012- Waliigaltee misoomaa Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. Shim allis Abdiisaa ***** Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu hojii deebisanii dhaabuu Godina Shawaa Bahaa, Magaalaa Baatuufi Aanaalee naannawaa jiranii daaw'achuun kallattii kaa'e. Yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemuu malee, sagalee hindhageesistu. your password. 00 56 057 oss. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa. 091, subdivision 1, paragraph (t), or both, a description of the activities and actions Tibetan Ritual This page intentionally left blank Tibetan Ritual edited by josé ignacio cabezón 1 2010 1 Oxford University Press, Inc. Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa. Biiroo Bishaan Oromiyaa is on Facebook. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Dabalataniis wixinee labsii tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe irratti mari'atee raggaasiseera. "Hawaasa bulchinuuf bishaan dhugaatii dhiheessuun dhimma filannoof dhihaatu miti" Dr. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa 5. 19,2015 Garee jila hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Itti gaafatamaa biiroo bishaanii, albuudaafi inarjii Obboo Mootummaa Maqaasaan hoogamu biyya Netherland dawwiifi dhufan keesaa, hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Bishooftuu, Obboo Ibsaa Darasuu mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan biyya dhaqanitti hafaneeran. Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Inarajii ta'ee, kontiraktaroonni, gorsitoonni fi qamooleen dhiyeessi bishaan dhugaatii irratti hojjatan hundi hojii ijaarsa pirojektii bishaan dhugatiitiif xiyyeeffannaa kennuu fi qindoominaan hojjachuu qabu sababni isaa kan fuula duraa isaanitii bishaan eeg gatu ummata waan ta'eef, hojii misoomaa kamiyyuu. 79/1996, Lak. Yeroo adeemtu akka bishaan gibee deemuu malee, sagalee hindhageesistu. Dhuma irrattiis gaafiiwwan uummataa kan Aadaa, Afaanii, lafaa fi rakkoo hoji dhabdummaa hiikuuf Paartiin Keenya akkaata heeraaf seera biyyattii kabajeen akka hiikamuf hojjetamaa jiruus himu ragaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul’isa. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Bishaan gahaa ummata keenyaan gahuuf bulchiinsi iskiimotaa cimaa ta'e qabaachuun dhimma murteessaa akka ta'e himaniiru Hoogganaan Biiroo Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa Doktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa marii turtii lamaaf taasisame kana ilaalchisuun ciminootaafi hanqinoota raawwii hojii bara 2012 keessatti mul’ataan adda. O waggaa 27 f f a a Bitootessa 17 bara kana kabajamu ilaalchisee ibsa tibbana kennaniin ayyaana kana yemmuu kabjinu haaromsa gadifageenyaa geggeessine bu’uura godhachuudhaan gaaffiiwwaniifi komiiwwan keessumattuu bulchiisa gaariifi wal qixa fayyadamummaa dinagdee ilaalchisanii ummata. Alamuu Simee (Hogganaa Biiroo Bishaan, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa) 11. Biiroo Barnoota Oromiyaa 29/07/2012- - Duration: 3:51. Akkasumas obbo Zalaalam Jamaanah miseensa koree jiddu galeessaafi miseensa mana maree A. 1 irraa kan dhugoomudha. Welcome! Log into your account. Caasaa wajjira eegumsa fayyaa oromiyaa pdf Caasaa wajjira eegumsa fayyaa oromiyaa pdf. 3) "Naannoo" jechuun waliigala haala sochii ilma namaa fi lubbu qabeeyyii biroo, akkasumas lafa, qilleensa, bishaan, sagalee, foolii, dhandhama, dhimmoota hawaasummaa, miidhagina uumaa yookiin uumamaan osoo hin daangeeffamin namaan fooyya'e. Gamaggamni yaaliiwwan wixinee qorannoo Guraandhala 9-14/2012 bakkeewwan sadii jechuunis Giddugaleessa Qorannoo Qonna Adaamii Tulluu, Yunivarsitii Naannoo Oromiyaa fi Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu-qabeeyyii bishaan keessaa biroo Baatuutti geggeeffamaa ture milkiin goolabameera. ሄኖክ ወንድሙ፣ ቃልኪዳን ታምሩ፣ የትናየት. Dabalataniis wixinee labsii tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala’aa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe irratti mari’atee raggaasiseera. Uummanni Oromoo yeroo abaaboo kana ayyaana Qaammee, Masqalaa fi Irreecha jedheetu sadanuu bakka tokkootti birraatti ce’uu isaa haala agarsiisuun fulbaana 1 irraa egalee hanga ji’a sadaasaatti kabaja. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezedaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Bara 2010 Finfinnee. Dandetiwaan Barbachisan Biiroo Bishaan Albudaa fi Inarjii 06-03-2010: 0: 2: Dandetiwaan Barbachisan Biiroo Bul. your username. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa 6. Uummanni Oromoo yeroo abaaboo kana ayyaana Qaammee, Masqalaa fi Irreecha jedheetu sadanuu bakka tokkootti birraatti ce’uu isaa haala agarsiisuun fulbaana 1 irraa egalee hanga ji’a sadaasaatti kabaja. Shimallis qaamolee hoggansaafi hawaasaa mariisisuun kallattii wayita ka'an, walqixxummaa. Daawwii muuxannoo walirraa. Labsii Oromiya 2020 Pdf. Biiroowwan harka caalu Bulchiinsa Magaalaa F/F irraa manneen kireeffatee jiraata. Lammiileen buqqa’an kunneen Oromiyaa bakkoota gara garaatti qubataniiru. Keeyyata 2. Xilaayee Geetee fi Hog. Gama biraatiin Dubbi Himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ''Gama keenyaan tarkaanfiin fudhatame hinjiru. 79/1996, Lak. Hojii tekniikii Kitaaba Gootota Misoomaa dhiyeenya kana eebbifamee abbummaan kan jalqabe ana. Biiroo Lafaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa kana booda "Biiroo" jedhamee kan waamamu Labsii kanaan hundeeffameera. 5) "Galii' jechuun, galii gurgurtaa bishaan dhugaatii itti fayyadamtootaa fi maamiltoota bishaanii irraa. 123/1999 Labsii kanaan haqamaniiru. 18/07/2016. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal'ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa 6. Akka jecha I/G Biiroo Bisaan Oromiyaa, obboo Mootummaa Waaqasaatti namii Oromiyaatti bisaan dhugaatii argachuutti jiru harka 71 ya caale. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa. 00 53 323 24 710 526. Mana barumsaa kana ministirri ministeera barumsaa Dr. Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoor a hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 irratti guyyoota lamaaf Adaamaatti mari'achaa ture xumure. Ijaarsicha kan hojjetan FDRI Intarpiraayizii Ijaarsa Ittisaa fi Intarpiraayizii Ijaarsa Bishaan Oromiyaa Yoo ta’an Dhaabbanni Dizaayinii fi To’annoo Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa ammo hojii gorsaa kan hojjetu ta’a. Hojjetoonni rakkoolee bulchiinsa gaariifi kiraasassaabdummaa hundeerraa furuuf rifoormiiwwan bulchiinsa gaarii ciminaan hojiitti. Darajjee Dhugumaa har'aa ibsa gaazeexeessitootaaf keennan. "Walqixxummaa, bilisummaafi obbolummaa ijaaruu qofatu fala" Ob. Caffeetti bakka bu’aa mootummaa kan ta’an obbo Fiqaaduu Tasammaa muudama miseensota kaabinee Caffeef dhiyeessaniiru. Xilaayee Geetee fi Hog. fi mootummoota warra lixaatti fayyadamteeti. OROMIYAAN KAN KABAJAMTU YOO DAANGAAN ISII KABAJAME QOFA ! Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga. Lubbuu qabeeyyii bishaan keessaa jiratan kan akka qurxummii fi kkf of keessa qaba. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 2,727 views. Aangoo fi hojiin Biiroo Miso- oma Qabeenya Bishaan, Albuu- daa fi Inarjii kan ibsu Labsiin lakk. Qabxiin Ministirii koo olaanaa waan tureef carraa barnootaa mana bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa argachuun gara Adaamaatti dhufeen kutaa mana barnootaa bultii kanatti xumure. Hojiileen Misoomaa gurguddaa, Daandii, Ibsaa, Bishaan kkf n , kana irratti hundaa’anii hojjachaa jiru. 00 53 323 24 710 526. Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu; ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma; Bosonaa Gara UNtti: Adeemsa TPLF Waggaa 26; BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU; DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne; Gadaa. caffee oromiyaa,Caffee,CO. OBN Hagayya 07,2012- Waliigaltee misoomaa Sagantaa ashaaraa magariisaa kaa’uu Itoopiyaan jalqabde deeggaruun , Komiishiniin Diinagdee Afriikaa piroojaktii doolaara miliyoona 3. Oromiyaa kana booda "BiiTOO" jcdh3mce kan \\a:umUllU L3bsii kana31l hundecffamceTa. ona', biyyee fi bishaan jechu- dha. Haa ta’uu garuu buqqatonni godinichatti argaman rakkoolee gara garaatiif qaama dhimmi ilaalutti iyyachaa turaniiru. Welcome! Log into your account. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Lixa Oromiyaa Wallaga keessatti Fulbaana 22,,20011 hanga Fulbaana 26,2011 itti lola ummata Oromoo meesha maleeyyii fixuuf karoorfamee meeshaa gurguddaa waan akka Bireenaa fi Baazuqaan qindaa`een walitti bu’iinsa Ummata Oromoo fi Gumuzi jidduutti ta`e irraan Ummata Oromoo Irraa namoota heedduun wareegamnii namootni heedduun madaa`anii. Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Keeyyata 2. Obbo Wardii Hashim-hoogganaa biiroo Bishaan albuudaafi anniisaa 15. Taaggesee Caafoo fi tuuti isaanii turtii isaanii haga dhuma torbee darbee ture kana keessatti Prezdenti Muuseveenii dabalatee angawoota mootummaa hedduun maree taasisaniiru. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Biiroo Bishaan Oromiyaa is on Facebook. 7/1988 keewwatni 13 haq- amee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: 13. Sadarkaa Itti Aanaa Pirezedaantiitti Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Oromiyaa Lakk. Biiroowwan harka caalu Bulchiinsa Magaalaa F/F irraa manneen kireeffatee jiraata. HUBADHAA-->Oromoo irraa tola nyaatanii Oromoo irratti tola haguun sirrii miti. Bishaan gahaa ummata keenyaan gahuuf bulchiinsi iskiimotaa cimaa ta'e qabaachuun dhimma murteessaa akka ta'e himaniiru Hoogganaan Biiroo Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa Doktar Injiinar Habtaamuu Ittafaa marii turtii lamaaf taasisame kana ilaalchisuun ciminootaafi hanqinoota raawwii hojii bara 2012 keessatti mul’ataan adda. Aangoo fi hojiin Biiroo Miso- oma Qabeenya Bishaan, Albuu- daa fi Inarjii kan ibsu Labsiin lakk. ⬆️ Ameerikaatti Kutaa bulchiinsa Minesootaa bakka bu'uun miseensota Seeneetii biyyatti kan ta'an 'Amy Klobuchar' fi 'Tina Smith' xalayaa waloo gara 'U. 7/1988 keewwatni 13 haq- amee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: 13. Truth Shall Set You free ! Dhugaan bilisa nama baasti !. your password. Haaluma kanaan Biiroo kun feedhii Inarjii ummataa guutuuf Qorannoo fi Qo'annoo adda addaa teekinooloojii inarjii irratti gaggeesuu,kan biyya alaa fi biyya keessa jiran irratti haala Uummatni naannoo. walga'ii idilee 2ffaa bara hojii Iffaa , Waggaa lammaffaa Onkoloolessa 25 bara 2009 gaggeesseen raggaasiisuun akka hojiirra oolu Xalayaa Lakk. View the profiles of people named Bishnu Oromo. Iddowwan lammiileen buqqa’an kunneen itti qubatan keessaa godinni Baalee isii tokkoodha. Waaj: 0113728195. 79/1996, Lak. 18/07/2016. Gaazexaa The Hindu jedhamuuf ka hojjetu gaazexeessaan Hindi Kiriishnaa Kumaar akka jedhuttii, gabaasi nu argaa jirruu fi dhugaan lafa jiru baayyee wal gata; kanaaf qaamoleen imaammata raawwachiisan hojii. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 2,727 views. et)Yaa'iin kunis, Mootummaan Naannoo Oromiyaa haa Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 gaggeeffameen muudama haaraa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee muudamoota adda addaa mirkaneesse. Girmaa Amantee waltajii marii Biiroon Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 tiif guyyoota lamaaf. Biiroo Lafaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa kana booda "Biiroo" jedhamee kan waamamu Labsii kanaan hundeeffameera.